QUANTUM CHEMISTRY GROUP

Nagroda Polskiego Towarzystwa Chemicznego
im. Prof. Jacka Rychlewskiego

za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej lub wykorzystującą
metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki.

Wszystkich zainteresowanych sylwetką Profesora zachęcamy do lektury książki.


Edycja 2021

Wysokość nagrody: 4 000 zł
Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 lutego 2021 r.
* pomniejszone o obowiązkowy podatek od nagród

Wręczenie Nagrody odbędzie się podczas dorocznego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.


Laureaci poprzednich edycji

2020
nagrody nie przyznano
2019
Anna Sypszkiewicz
promotor: dr hab. Mariusz Puchalski
Nieadiabatyczne efekty relatywistyczne w stanie podstawowym cząsteczki wodoru.
2018
Anna Dawid-Łękowska
promotor: prof. Grzegorz Chałasiński i dr Michał Tomza
Two interacting molecules in a one-dimensional harmonic trap.
2017
Iwona Majewska
promotor: prof. Robert Moszyński
Teoretyczny opis fotodysocjacji zimnych cząsteczek dwuatomowych z kontrolą stanu kwantowego.
2016
ex aequo
Dawid Grabarek
promotor: prof. Tadeusz Andruniów
Impact of the Ground-state Geometry on Excitation Energies in Retinal Models.
Mercedes Kukułka
promotor: dr Marcin Andrzejak
Teoretyczna Charakterystyka Stanów Wzbudzonych oraz Próba Reprodukcji Widm UV-VIS i MCD dla Diimidu Pyromelitowego.
2015
nagrody nie przyznano
2014
Wiktor Beker
promotor: prof. W. A. Sokalski
Analiza oddziaływań w centrum aktywnym teoretycznie zaprojektowanego biokatalizatora.
2013
Alicja Urbaniak
promotor: prof. M. Molski
Teoretyczne badanie właściwości antyoksydacyjnych kwasu p- kumarowego, kwasu sinapinowego, kwasu ferulowego i jego pochodnej – ferulanu resweratrolu.
2012
ex aequo
Piotr Garbacz
promotor: dr P. Wasylczyk
Badanie reakcji w cząsteczkach organicznych z sub-pikosekundową zdolnością rozdzielczą.
Małgorzata Szeląg
promotor: prof. M. Molski
Modelowanie struktury i właściwości antyoksydacyjnych kwasu liponowego.
2011
Michał Tomza
promotor: prof. R. Moszyński
Dwufotonowa fotoasocjacja zimnych atomów w femtosekundowym polu laserowym.
2010
Szymon Śmiga
promotor: dr hab. I. Grabowski
Analiza efektywności różnych wariantów metody OEP zastosowanej do układów atomowych i molekularnych.
2009
Artur Smaga
promotor: prof. J. Sadlej
Kompleksy kwasu mlekowego z wodą - struktura, energia, widma molekularne i natura oddziaływania.
2008
ex aequo
Dominik Kurzydłowski
promotor: dr hab. W. Grochala
Obliczenia metodami DFT przemian fazowych i analiza możliwosci wysokociśnieniowej syntezy, w fazie stałej, monofluorku złota (AuF) oraz jego adduktu z ksenonem (XeAuF).
Radosław Włodarczyk
promotor: dr G. Mazur
Implementacja metody TDDFT uwzględniająca w przybliżony sposób wpływ konfiguracji podwójnie wzbudzonych na energie wzbudzeń.
2007
Tomasz Jaroń
promotor: dr hab. W. Grochala
Obliczenia teoretyczne elektronowej struktury pasmowej dla dwóch nowych rodzin potencjalnych nadprzewodników - fluorków Ag(II) oraz wodorków Yb(II), Tm(II), Yb(III) i Si(IV).
2006
Mieczysław Torchała
promotor: prof. J. Komasa
Równoległe obliczenia kwantowo-chemiczne z użyciem funkcji jawnie skorelowanych na przykładzie atomu helu.

Regulamin nagrody

 1. Nagroda im. Profesora Jacka Rychlewskiego jest przyznawana rokrocznie za najlepszą pracę magisterską z chemii kwantowej lub wykorzystującą metody chemii kwantowej w różnych dziedzinach nauki. Patronat nad Nagrodą sprawuje Polskie Towarzystwo Chemiczne.
 2. Do konkursu o nagrodę przyjmowane są prace magisterskie obronione w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Wnioski o nagrodę mogą składać promotorzy, recenzenci oraz autorzy prac magisterskich przesyłając na adres Pracownia Chemii Kwantowej; Wydział Chemii; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; ul Uniwersytetu Poznańskiego 8; 61-614 Poznań:
  1. wypełniony formularz zgłoszeniowy
  2. opinię promotora pracy magisterskiej oraz opinię recenzenta pracy
  3. wersję elektroniczną pracy na adres: hoffmann[at]man.poznan.pl
 3. Wyboru laureata dokonuje kapituła nagrody na podstawie przedstawionych dokumentów.
 4. Kapituła podejmuje decyzję o wysokości nagrody w danym roku.
 5. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z końcem lutego w roku przyznania nagrody.
 6. Kapituła może podjąć decyzję o nie przyznaniu w danym roku nagrody.
 7. Decyzje Kapituły zatwierdza Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 8. Kapituła Nagrody podejmuje swe decyzje zwykłą większością głosów. Dopuszcza się formę korespondencyjną głosowania.
 9. Kapituła może zaprosić do swego grona osobę, która posiada tytuł naukowy, stopień doktora habilitowanego lub doktora. Listę członków Kapituły przedstawia załącznik do niniejszego Reglaminu.

Dokumenty do pobrania:

RegulaminKapitułaFormularz

Kapituła nagrody

(w porządku alfabetycznym)

Ewa Brocławik
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
30-239 Kraków, ul. Niezapominajek 8

Grzegorz Chałasiński
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
02-093 Warszawa, ul. L. Pasteura 1

Marcin Hoffmann
Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

Jacek Karwowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7

Jacek Komasa
Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

Jerzy Konarski
Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8

Stanisław Kucharski
Instytut Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
40-006 Katowice, ul. Szkolna 9

Leszek Meissner
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 5/7

Lucjan Piela
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
02-093 Warszawa, ul. L. Pasteura 1

Janusz Rak
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdanski
80-952 Gdańsk, ul. Sobieskiego 18/19

Szczepan Roszak
Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
50-370 Wrocław, Wybrzeże S. Wyspiańskiego 27

Urszula Rychlewska
Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
61-614 Poznań, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8


W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z prof. Marcinem Hoffmannem